แจ้งประชาสัมพันธ์...ศูนย์สงเคราะห์ฯ  ได้ทำการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร ใหม่  ดังนี้ โทร. 0-3721-0204 -6 , โทรสาร. 0-3721-0207 หรือติดต่อ 08-5276-4086
ข่าวสาร