ในปัจจุบันศูนย์สงเคราะห์  คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์  ปราจีนบุรี ได้ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุภายในศูนย์ฯ  จำนวนทั้งสิ้น  82  คน  ชาย 38  คน  หญิง  44  คน  โดยให้การดูแลทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ  นอกจากนี้ กิจกรรมออกเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ถูกทอดทิ้งในชุมชนละแวกใกล้เคียง  ยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมภายใต้การดำเนินงานของศูนย์สงเคราะห์ฯ  ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาสังคม  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน  หน่วยงานต่างๆ ให้ตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุต่อครอบครัว  ซึ่งจะออกเยี่ยมปีละ  2  ครั้ง  ในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนตุลาคมโดยกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน   ส่วนหนึ่งได้ตัดสินใจเข้ามาอาศัยในศูนย์สงเคราะห์ฯ  และส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่อ่าศัยอยู่กับครอบครัวแต่ขาดแคลนปัจจัยในการดำเนินชีวิต  เช่น  สิ่งอุปโภค - บริโภคขั้นพื้นฐาน  อุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วย  จำพวกรถเข็น  วอร์คเกอร์  เป็นต้น  ซึ่งทางศูนย์ฯ  ได้ให้การสนับสนุนปัจจัยอันจำเป็นเหล่านี้  และยังได้ให้คำแนะนำด้านสุขภาพอนามัย  การรับประทานอาหาร  การบริหารร่างกาย เพื่อส่งเสรมสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ  ประกอบกับช่วยส่งเสริมให้ลูกหลานตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัวและความกตัญญูรู้คุณ  ตอบแทนบุพการี ตามแนวทางวิถีไทย