โครงการ นวกสถานนักบุญคามิลโล

การดำเนินงาน  ด้วยความรักและความเมตตา  ต่อผู้ป่วยที่ยากไร้และไร้ที่พึ่ง  ตามจิตตารมณ์  

ของคณะนักบวชคามิลเลียน  คือ รักษาพยาบาลและดูแลผู้ป่วยที่สังคมรังเกียจ                                      

และถูกทอดทิ้งจากสังคม  คณะผู้บริหารของนักบวชคามิลเลียนเล็งเห็นว่า

ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล  เซนเตอร์  ปราจีนบุรี  เป็นสถานที่เหมาะสมและดำเนินกิจกรรมตามจิตตารมณ์ของ                             

นักบุญคามิลโล  เด แลลลิส  ผู้ก่อตั้งคณะนักบวชคามิลเลียน จึงได้จัดเปิดนวกสถานนักบุญคามิลโล

เพื่อฝึกอบรม วุฒิภาวะ เตรียมความพร้อมเพื่อการปฏิญาณตนเป็นสมาชิกของ                                

คณะนักบวชคามิลเลียนในงานรับใช้ปลายปี  ค.ศ. 1980  ทางคณะผู้บริหารของนักบวชคามิลเลียน

จึงได้ปรับปรุงอาคารหลังแรก  ที่ก่อสร้างตั้งแต่ปี  ค.ศ. 1965 ที่เคยเป็นคลินิก                               

และสถานพยาบาลหรือห้องพักฟื้นสำหรับผู้ป่วย เป็นนวกสถานนักบุญคามิลโลเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1981

เปิดรับนวกชนรุ่นแรก จำนวน  9  คน ฝึกและอบรม  โดย  บาทหลวง  เอร์เนสโต  นีดีนี  เป็นนวกจารย์

เคียงข้างนวกชนนวกสถานนักบุญคามิลโล  เป็นสถานที่ฝึกและอบรม และเตรียมความพร้อมสำหรับ                                                                

“นวกชน  (โนวิช/Novice)” รับการอบรมธรรมนูญและวินัยของคณะ ข้อปฏิญาณทั้ง 4 ของคณะ

ความรู้ทั่วไปและฝึกงานอภิบาลผู้สูงอายุ เพื่อเตรียมตัวพร้อมเป็นสมาชิกของคณะนักบวชคามิลเลียน

ปี 2015 ได้ก่อสร้าง บ้านนักบวชและนวกสถาน เป็นหมู่คณะคามิลเลียน โคกวัด

จัดเป็นที่พัก นักบวช  และสถานที่การฝึกและอบรม แทนบ้านนวกสถานหลังเดิม

ที่มีสภาพ ทรุดโทรม มีอายุกว่า 50 ปี เมื่อต้นปี 2016 ได้เปิดการอบรมแก่นวกชน

ตั้งแต่  เดือนพฤษภาคม 2016 เป็นต้นมา